هم اکنون، همه از اهمیت و ارزش های شبکه سازی و تاثیر آن بر روی کسب و کارهایمان تا حدودی آگاهیم .یک شبکه سازی مناسب برای ایجاد ارتباط با افردای جدید که هر کدام از آنها، تخصص و مهارت های خاص خودشان را دارند. برای بهبود وضعیت کسب و کارمان و بالا بردن درصد موفقیت هایمان امری ضروری و بدیهی است.
شبکه سازی موثر شامل چهار مرحله زیر می باشد :
۱) سرمایه گذاری investing
۲) نگهداری keeping
۳) یادگیری learning
۴) پرورش nurturing
اگر حرف اول کلمات انگلیسی معادل این مراحل را کنار هم بگذاریم لغت (link) و یا (ارتباط) درست می شود که به خاطر سپردن آن بسیار آسان است. به طور کلی آنچه در شبکه سازی بیان می شود (ارتباط موفقیت آمیز افراد با یکدیگر است).

به طور بدیهی، هر فرد با افراد دیگر نیز ارتباط دارد پس آشنایی با افراد جدید باعث میشود که نه تنها با این افراد همفکر شوید بلکه با دوستان و همکاران وی نیز آشنا خواهید شد و این امر سبب میگردد که حوزه حرفه ایتان افزایش پیدا کند.و شما در حوزه کاریتان شناخته تر شوید و با افراد مرتبط، آشنایی بیشتری پیدا کنید.

جامعه کسب و کار شیراز، با برگزاری رویدادهایش فرصت شبکه سازی را در فضایی مناسب و با حضور کارآفرینان برجسته شیراز در اختیار شرکت کنندگان قرار میدهد.